Aktualności
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; ''Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn32mra z przyłączem gazowym w m. Iwkowa'' na dz. ewid. nr 163/4,163/8,163/9,163/10 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa2017-10-05 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; ''Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn32mm z przyłączem gazowym” na dz. ewid. nr 1447,1451 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa. 2017-10-05 OBWIESZCZENIE - "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazu". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek: nr 24,23/4,23/6, 23/9, 23/10 położonych w miejscowości Połom Mały, gmina Iwkowa. nr 2877/4,2859, 2875/2 położonych w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa. nr 290/2,290/3, 290/4 położonych w miejscowości Wytrzyszczka, gmina Czchów 2017-09-27 OBWIESZCZENIE - "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40/ 32mm z przyłączem gazu ". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 2160/3, 2161, 2164/6,2164/7 położonych w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa.2017-09-27 OBWIESZCZENIE - "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40/ 32mm z przyłączem gazu". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 84/1, 67, 77/1, 78/2, 78/2 położonych w miejscowości Połom Mały, gmina Iwkowa 2017-09-27 Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowy w obrębie działek nr 163/4, 163/8, 163/9, 163/10 położonych w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa.2017-09-01 Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w obrębie działek nr 1447, 1451 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa. 2017-09-01 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN , sieci napowietrznej dwunapięciowej SN + nN, sieci napowietrznej i kablowej nN oraz stanowisk słupowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii SN-powiązanie linii 15kV pomiędzy stacją transformatorową 7244 Sechna 3, a stacją transformatorową S-445 Kąty 5 . Powiązanie linii SN OKR 1 OTR”2017-08-09 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN , sieci napowietrznej dwu napięciowej SN + nN, sieci napowietrznej i kablowej nN oraz stanowisk słupowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii SN- powiązanie linii 15kV pomiędzy stacją transformatorową 7244 Śechna 3, a stacją transformatorową S-445 Kąty 5 . Powiązanie linii SN OKR 1 OTR”2017-07-12 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iwkowa przeznaczonych do sprzedaży2017-04-28 OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Iwkowa - ETAP V wraz z ujęciami wody, stacją uzdatniania i zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Wojakowa” 2017-04-12 Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat2017-03-06
Konsultacje Społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024. 2017-02-27
OBWIESZCZENIE - Odbudowa drogi gminnej Porąbka Iwkowska — Drużków Pusty ETAP I2017-02-10 OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia Gminy Iwkowa do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji2017-01-03