Aktualności
OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm z przyłączem gazowym w m. Iwkowa” na dz. ewid. nr 2176/3, 2173/4, 2173/5, 2172/5, 2172/4 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa. 2018-11-15 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 607/2, 606/2, 606/3 położonych w miejscowości Woj a ko w a, gmina Iwkowa.2018-10-08 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 57/3, 59/1, 59/2 położonych w miejscowości Porąbka Iwkowska, gmina Iwkowa.2018-10-08 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn32 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 2312/5, 2312/6 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa”2018-09-24 OBWIESZCZENIE - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wojakowa- Sechna - Ujanowice nr 1451K”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 577, 552/4, 552/6, 552/8, 553/1, 566/17, 566/19, 574/5, 574/7 położonych w miejscowości Wojakowa, gmina Iwkowa2018-09-13 OBWIESZCZENIE - ''Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu''. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 2312/5 i 2312/6 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa, 2018-08-22 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 2176/1, 2176/2,2176/3 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa”. 2018-08-17 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazowym”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie dziatek nr 2176/1,2178/2, 2176/3 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa. 2018-07-12 OBWIESZCZENIE - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Łęki - Kąty - Dobrociesz nr 1450 K”, na dz. ewid. nr 73, 93/1, 79/1, 78/1, 77/1, 76, 74/3 położonych w miejscowości Dobrociesz gm. Iwkowa. 2018-06-22 OBWIESZCZENIE - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Muchówka - Porąbka Iwkowska nr 1447 K w m. Wojakowa” na dz. ewid. nr 35, 185/12,159/3,159/5, 527/1, 158/11, 158/13, 158/15, 528/1, 160, położonych w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa. 2018-06-22 OBWIESZCZENIE - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 mm z przyłączem gazu na dz. nr 43/7, 43/8, 40, 43/9, 43/6, 43/10, 43/2 położonych w miejscowości Polom Mały gm. Iwkowa 2018-06-21 OBWIESZCZENIE pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 2488/3, 2489, 2490,2488/4, położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa”.2018-06-20 OBWIESZCZENIE - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Muchówka - Porąbka Iwkowska nr 1447K”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 35, 185/12, 159/3, 159/5, 527/1, 158/11, 158/13, 158/15,528/1, 160 położonych w miejscowości Wojakowa, gmina Iwkowa. 2018-06-11 OBWIESZCZENIE - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Łęki-Kąty- Dobrociesz nr 1450K”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 73, 93/1, 79/1, 78/1, 77/1, 76, 74/3 położonych w miejscowości Dobrociesz, gmina Iwkowa. 2018-06-07
Konsultacje Społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2017. 1023 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, iż w dniu 07 czerwca 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Wójt Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2017.1023 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iwkowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07.06.2018 do 10.07.2018 roku w formie:

  1. zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularzy zadań. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@iwkowa.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Iwkowej 32-861 Iwkowa 468 od 07.06.2018 do 10.07.2018 roku.; Formularze winny być kompletnie uzupełnione i podpisane, w przypadku przesłania ich elektroniczne winny być podpisane podpisem elektronicznym. Formularze niekompletne lub nie podpisane nie będą brane pod uwagę,

  2. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 25.06.2018r. od godziny 18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.


Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024 oraz formularze: konsultacji społecznych, formularz zadania inwestycyjnego i nieinwestycyjnego dostępne będą od 07.06.2018 do 10.07.2018r. w:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwkowa
  2. na stronie internetowej Gminy;
  3. w Urzędzie Gminy w Iwkowej 32-861 Iwkowa 468 w godzinach pracy urzędu.


Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanej w projekcie uchwały treści dokumentu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:

  1. Projekt GPR dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024
  2. Formularz konsultacji społecznych (*.doc)
  3. Formularz projektu inwestycyjnego (*.doc)
  4. Formularz projektu nieinwestycyjnego (*.doc)
2018-06-07
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwkowa przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat2018-05-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat 2018-05-25 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 2488/3, 2489, 2490, 2488/4 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa. 2018-05-16 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 43/7, 43/8, 40, 43/9, 43/6, 43/10, 43/2 położonych w miejscowości Polom Mały , gmina Iwkowa. 2018-05-16 OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Iwkowa - etap V wraz z ujęciem wody, stacją uzdatniania wody i zbiornikiem wyrównawczym na działce 515/2 w miejscowości Wojakowa - ujęcie wody, stacja uzdatniania wody, zbiornik” zlokalizowanej w obrębie dz. nr 515/2, 514, 496 położonych w m. Wojakowa, gm. Iwkowa 2018-04-19 OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Iwkowa - Etap V wraz z ujęciem wody, stacją uzdatniania wody i zbiornikiem wyrównawczym na dz. nr 515/2 w Wojakowej - ujęcie wody, stacja uzdatniania wody, zbiornik”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 515/2, 514, 496 położonych w miejscowości Wojakowa , gmina Iwkowa. 2018-04-09 WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT 2018-04-06 OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Iwkowa w miejscowości Wojakowa, Dobrociesz, Drużków Pusty - etap V” w gminie Iwkowa2018-03-26 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 1944/12, 1944/6,1944/7,1944/9 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa. 2018-03-08 OBWIESZCZENIE „Odbudowa drogi gminnej Porąbka Iwkowska — Drużków Pusty 250464" w obrębie działek nr 47, 36, 75/1, 34/2, 35/2, 76/1, 77/5, 77/3 położonych w m. Drużków Pusty oraz dz. nr 137/12, 137/10, 137/7, 138 położonych w m. Porąbka Iwkowska w gminie Iwkowa. 2018-03-05 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERZAWĘ 2018-03-01
OBWIESZCZENIE - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Iwkowa w miejscowościach Wojakowa, Dobrociesz, Drużków Pusty - Etap V 2018-02-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa i przebudowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn32mm z przyłączem gazowym w m, Iwkowa” na dz. ewid. nr 1836, 1842, 1843, 1844 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa. 2018-02-01 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn32mm z przyłączem gazowym w m. Iwkowa” na dz. ewid. nr 2334/6,2334/9,2334/5,2334/8 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa.2018-02-01 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazowym w ra, Porąbka Iwkowska” na dz. ewid. nr 80/1, 75, 68/3, 68/4, położonych w miejscowości Porąbka Iwkowska gm. Iwkowa. 2018-02-01 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu” na dz. ewid. nr 185/11, 35, 462/14, 462/13, położonych w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa. 2018-01-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Przebudowa i budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu” na dz. ewid. nr 281, 282, położonych w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa. 2018-01-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu” na dz. ewid. nr 50, 21, 39/4 położonych w miejscowości Dobrociesz gm. Iwkowa.” 2018-01-25 „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 2, 304 położonych w miejscowości Kąty oraz działek nr 110/4, 105/5, 109, 105/1, 105/2, 106/2, 106/4 położonych w miejscowości Drużków Pusty , gmina Iwkowa. 2018-01-17